Zdenek Matura Dash Deck - Czechia National Championship 09.17.22

Player Name / ID Zdeněk Matura (98396886)
Date Sept. 17, 2022
Event Czechia National Championship
Format Classic Constructed
Hero / Class Dash, Inventor Extraordinaire (Mechanologist)
Result 1st