Fan Keng Hsu Ninja Deck 17.10.20

Player Name / ID Fan Keng Hsu (93936843)
Date None
Event Taiwan National Champs 2020
Format Classic Constructed
Hero / Class Katsu, the Wanderer (Ninja)
Result 3rd